Visie Ruimte voor Levende Rivieren

Vijfentwintig jaar geleden zag de visie Levende Rivieren van Wereld Natuur Fonds het licht. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied. De afgelopen vijfentwintig jaar heeft dat veel opgeleverd voor natuur en landschap langs onze rivieren. Een indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en delfstoffenwinning. 

Maar er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van natuurontwikkeling en klimaatverandering. In de nieuwe Visie Ruimte voor Levende Rivieren en het bijbehorende Plan Ruimte voor Levende Rivieren staan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van nu. Het is een visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied.

Onze visie is geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Samen kunnen we meer ruimte scheppen voor een levend en klimaatbestendig rivierenland.

Het achtergronddocument bundelt informatie die het plan ondersteunt; maar de informatie weerspiegelt niet per se de visie of mening van de zes organisaties.