Visies Ruimte voor Levende Rivieren én de natuur in de delta

Levende rivieren

De afgelopen decennia is het rivierengebied enorm veel natuurlijker geworden en is heel veel natuur teruggekeerd. Steeds meer Nederlanders hebben daarmee ook weer toegang tot de rivieren voor recreatie en ontspanning. Er is veel bereikt maar de natuur is nog niet voldoende hersteld en er zijn nieuwe opgave zoals hogere waterstanden als gevolg van klimaatverandering. Meer natuur en natuurherstel is ook hier een belangrijke sleutel.

Vijfentwintig jaar geleden zag de visie Levende Rivieren van Wereld Natuur Fonds het licht die die kansen duidde, in 2019 is dat met een brede coalitie opnieuw gedaan in de nieuwe Visie Ruimte voor Levende Rivieren en het bijbehorende plan en achtergronddocument. In november 2023 wordt daar een manifest aan toegevoegd. Want de komende jaren worden door de overheid keuzes gemaakt hoe we met het rivierengebied verder gaan. Die kans willen we benutten om te kiezen voor Ruimte voor Levende Rivieren waar niet alleen dieren en planten van profiteren maar ook de inwoners van de delta met een mooier landschap en meer ruimte om te recreëren.

Een natuurlijke, veiliger en leefbare delta

De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder! Dat is wat WWF en ARK Rewilding Nederland schetsen in een toekomstperspectief waarin de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen met meer natuur en waarmee de leefbaarheid verbetert. Graag ontdekken we wat burgers en andere partijen daarvan vinden en welke beelden er leven.

Om in het laaggelegen Nederland droge voeten te houden is in het verleden vaak gekozen voor puur technische maatregelen met dammen en dijken. De veiligheid nam toe, maar de natuur verdween onder de dijk of achter een dam zonder getij. Daarmee kwam de natuur in de knel maar is er ook minder groene ruimte voor burgers om te recreëren en nam de leefbaarheid af. Gaan we dat in reactie op komende gevolgen van klimaatverandering nog een keer doen, of niet?

Rijn Maasmonding als voorbeeldgebied voor Nederland

WWF en ARK Rewilding Nederland hebben onderzocht of dat anders kan, met de Rijn- Maasmonding als voorbeeldgebied voor Nederland. Daaruit is gebleken dat het heel goed mogelijk is om veiligheid en natuur en leefbaarheid te combineren. Ruimte te geven aan wat resteert van de bijzondere natuur in onze delta, aan trekvogels, zalm en steur. Er is een alternatief en dat blijkt niet eens duurder te zijn. Maar durven we daarvoor te kiezen?

De komende jaren vindt er besluitvorming over de toekomst van Nederland en de Rijn-Maasmonding plaats, het Deltaprogramma regisseert dat. Wij willen zorgen dat de kansen die er liggen om het ook natuurlijker en meer leefbaar te maken worden meegenomen. Daarom nodigen we partijen uit om mee te denken en met ons in gesprek te gaan. Kunnen we ons zo’n toekomst voorstellen? Dat we het natuurlijker en meer leefbaar maken? Hoe dan? Waar is draagvlak voor en waarvoor niet, en waarom dan wel niet? Om hier meer inzicht in te krijgen gaan we graag met u in gesprek.

Het toekomstperspectief 

Download hier het toekomstperspectief. Of bekijk hier de handige samenvatting.