Noordwaard

De Noordwaard heeft de afgelopen jaren een ware gedaantewisseling ondergaan. Na de herinrichting in het kader van Ruimte voor de Rivier bestaat het ruim 3000 hectare grote gebied uit uitgestrekte waterplassen, slikken en moerassen en zomerpolders. Hier foerageren zeearenden, zweven de visarenden en laten roerdompen zich veelvuldig horen. Bij extreem hoge waterstanden stroomt het rivierwater via de Noordwaard vlot weg naar de Haringvlietsluizen. De inrichting van de Noordwaard is geïnspireerd op oude topografische kaarten van het gebied. Het landschap wordt gevormd door water, stroming en dynamiek en heeft dezelfde ziel als de Biesbosch. De beide gebieden versterken elkaars natuurwaarden en vormen een natuurlijk geheel.