Meer Maas

Het programma Meer Maas gaat over slimme combinaties tussen hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. De doorstroombaarheid van de Maas verbetert door de Maasuiterwaarden te verlagen en nevengeulen te graven. Daardoor ontstaat ook nieuwe riviernatuur: stromende nevengeulen, bloemrijke graslanden, struwelen en ooibossen. Lokale boeren werken mee met het natuurbeheer door hun koeien in te scharen. De klei die vrijkomt uit de nevengeulen, wordt verkocht aan steenfabrieken of ingezet voor de benodigde dijkversterking. Voor veiligheid is dat dubbele winst: door de ontkleiing wordt de rivier ruimer en daalt de waterstand en tegelijkertijd wordt de dijk hoger. Bezoekers krijgen meer mogelijkheden om het gebied te beleven. Steeds meer mensen zoeken de Maasuiterwaarden op om te genieten van de natuur en de rust. Dat trekt ook bedrijven aan die diensten aanbieden op het gebied van verblijven en beleven.