Water vasthouden in binnendijkse laagdynamische gebieden voor klimaat en natuur

Nederland is een delta met vastgelegde rivieren, uiterwaarden en dijken, die er net zo natuurrijk uit had kunnen zien als bijvoorbeeld de Donaudelta in Roemenië; een grote delta met vrij stromende rivierlopen, moerassen en bossen. Komgronden en oude meanders horen bij het rivierlandschap, maar werden met de aanleg van winterdijken afgesneden van de rivier. Sindsdien staan ze los van wat eens een zichzelf onderhoudend systeem was. 
De uitwisseling met de rivier is verloren gegaan. Alleen via kwelstromen die op gang komen bij hogere 
rivierwaterstanden, is de connectie nog aanwezig. In de meeste gebieden waar rivierkwel omhoog komt, wordt het water zo snel mogelijk afgevoerd. Juist deze gebieden lenen zich uitstekend voor het vasthouden van water, wat door het droger worden van de zomers steeds urgenter wordt. Dit vraagt wat ons betreft om een andere beschouwing waarbij we de kom- en kwelgronden weer als onderdeel van ons riviersysteem gaan zien en als nature based solution voor onze watervoorziening. Lees meer hierover in de positionpaper en achtergrondrapport