Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijse Graaf

Voorbeeld van herstel laagdynamische natuur in het rivierengebied en vasthouden van zoetwater voor tijden van droogte

ARK Rewilding Nederland (voorheen ARK Natuurontwikkeling) werkt sinds 2020 samen met partners als WWF-NL, Coca Cola Foundation en K3 aan het herstel van een klimaatbuffer in en rondom de Ooijse Graaf. Dit is een binnendijks gelegen oude loop van de Waal in de Gelderse Poort bij Nijmegen. Het doel is om kwelwater vanuit de rivier in het voorjaar langer vast te houden en om het areaal (riet)moeras uit te breiden rondom deze fossiele rivierloop. Niet alleen de natuur heeft hier profijt van, ook de zoetwaterhuishouding verbetert. Er kan meer zoetwater inflitreren naar het grondwater en in periodes van droogte levert de Ooijse Graaf straks nog water na, waardoor bijvoorbeeld in omliggende landbouw percelen er minder droogte schade is. Zo houden we in Nederland water meer vast. Bureau Stroming heeft in beeld gebracht waar dit principe in het rivierengebied nog meer toegepast kan worden (lees hier meer: Kansenkaart natuurlijke Klimaatbuffers - Klimaateffectatlas).

Door strategische grondverwerving, ruiling en in samenwerking met andere partners kan ARK intussen ca. 60 ha natuur ontwikkelen.  Bovendien maakt de Ooijse Graaf onderdeel uit van een belangrijke verbinding tussen de stuwwal en de Millingerwaard en willen we deze verder versterken. Momenteel wordt hard gewerkt met de Provincie, het Waterschap en Staatsbosbeheer om de waterhuishouding van de Erlecomse Polder, waarbinnen de Ooijse Graaf is gelegen, te moderniseren als voorbeeld voor andere laagdynamische moerassen elders in het rivierengebied.