Levende Rivieren op het Deltacongres

Op twee november wordt gesproken over Levende Rivieren in een rondetafelgesprek op het Deltacongres. Het gesprek gaat over ruimte voor de scheepvaart in onze rivieren.

Een probleem waar de scheepvaart en de natuur beide voor staan is de voortgaande daling van de rivierbedding. Hierdoor verdrogen de uiterwaarden en ontstaan drempels in de vaargeul. Fundamenten van kribben, sluizen en bruggen komen namelijk door erosie bloot te liggen. Klimaatverandering leidt tot langere droge perioden, waardoor deze effecten nog groter worden.

Thumbnail
Scheepvaart op de Waal, foto: Twan Teunissen

De erosie van de rivierbodem ontstaat doordat de rivier bij hoge waterstanden (te) veel kracht heeft om sediment van de rivierbodem te schrapen en af te voeren. Rivierverruiming in de vorm van zomerkadeverlaging of verwijdering of teruglegging, aanleg van nevengeulen en strangen, dijkteruglegging en uiterwaardverlaging kan hier een oplossing bieden. Door bij hogere waterstanden, die jaarlijks voorkomen, meer water door de uiterwaarden te laten stromen, neemt de kracht in de vaargeul af en neemt het water minder sediment op.

‘Groot denken’ is daarbij een voorwaarde: het kan werken met een aaneengesloten kralensnoer van rivierverruimende maatregelen langs de hele rivier, ook in Duitsland. Dit idee werken wij graag uit in een pilotstudie voor de Midden-Waal, samen met de scheepvaartsector, de waterbeheerder en stromingsdeskundigen. Tijdens het Deltacongres voeren we hierover het gesprek.